HTML <option> 标签的 selected 属性

HTML <option> 标签

实例

带有预先选定的选项的下拉列表:

  1. <select>
  2. <option>Volvo</option>
  3. <option selected="selected">Saab</option>
  4. <option>Mercedes</option>
  5. <option>Audi</option>
  6. </select>

定义和用法

selected 属性规定在页面加载时预先选定该选项。

被预选的选项会显示在下拉列表最前面的位置。

也可以在页面加载后通过 JavaScript 设置 selected 属性。

浏览器支持

所有浏览器都支持 selected 属性。

语法

  1. <option selected="value">

属性值

描述
selected 预先选择一个选项。