Emoji 肤色

Emoji 肤色

可以使用五种不同的肤色之一来修改某些表情符号:

🏿🏿 Dark skin tone
🏾🏾 Medium Dark skin tone
🏽🏽 Medium skin tone
🏼🏼 Medium Light skin tone
🏻🏻 Light skin tone

如需为表情符号添加肤色,请在您选择的表情符号右边添加这五个十进制实体之一:

实例

 1. <p>&#9757; No skin tone</p>
 2. <p>&#9757;🏿 Dark</p>
 3. <p>&#9757;🏾 Medium Dark</p>
 4. <p>&#9757;🏽 Medium</p>
 5. <p>&#9757;🏼 Medium Light</p>
 6. <p>&#9757;🏻 Light</p>

将显示为:

 1. ☝ No skin tone
 2. ☝🏿 Dark
 3. ☝🏾 Medium Dark
 4. ☝🏽 Medium
 5. ☝🏼 Medium Light
 6. ☝🏻 Light

带肤色的表情符号

下表列出了适用于肤色的表情符号:

表情符号 十进制 深色 中等深色 中等 中等浅色 浅色 Try It
9757
9977
9994
9995
9996
9997
🎅 127877
🏂 127938
🏃 127939
🏄 127940
🏇 127943
🏊 127946
🏋 127947
🏌 127948
👂 128066
👃 128067
👆 128070
👇 128071
👈 128072
👉 128073
👊 128074
👋 128075
👌 128076
👍 128077
👎 128078
👏 128079
👐 128080
👦 128102
👧 128103
👨 128104
👩 128105
👮 128110
👰 128112
👱 128113
👲 128114
👳 128115
👴 128116
👵 128117
👶 128118
👷 128119
👸 128120
👼 128124
💁 128129
💂 128130
💃 128131
💅 128133
💆 128134
💇 128135
💪 128170
🕴 128372
🕵 128373
🕺 128378
🖐 128400
🖕 128405
🖖 128406
🙅 128581
🙆 128582
🙇 128583
🙋 128587
🙌 128588
🙍 128589
🙎 128590
🙏 128591
🚣 128675
🚴 128692
🚵 128693
🚶 128694
🛀 128704
🛌 128716
🤘 129304
🤙 129305
🤚 129306
🤛 129307
🤜 129308
🤝 129309
🤞 129310
🤟 129311
🤦 129318
🤰 129328
🤱 129329
🤲 129330
🤳 129331
🤴 129332
🤵 129333
🤶 129334
🤷 129335
🤸 129336
🤹 129337
🤽 129341
🤾 129342
🧑 129489
🧒 129490
🧓 129491
🧔 129492
🧕 129493
🧖 129494
🧗 129495
🧘 129496
🧙 129497
🧚 129498
🧜 129500
🧝 129501