UTF-8 西里尔文补充

范围:十进制 1280-1327,十六进制 0500-052F

如果您希望在 HTML 中显示特殊字符,可以使用下表中的 HTML 实体。

如果字符没有 HTML 实体,则可以使用十进制(dec)或十六进制(hex)引用。

实例

  1. <p>我会显示 &#1280;</p>
  2. <p>我会显示 &#x0500;</p>

将显示为:

  1. 我会显示 Ԁ
  2. 我会显示 Ԁ
字符 十进制 十六进制 实体 名称
Ԁ 1280 0500 CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DE
ԁ 1281 0501 CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DE
Ԃ 1282 0502 CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DJE
ԃ 1283 0503 CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DJE
Ԅ 1284 0504 CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI ZJE
ԅ 1285 0505 CYRILLIC SMALL LETTER KOMI ZJE
Ԇ 1286 0506 CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DZJE
ԇ 1287 0507 CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DZJE
Ԉ 1288 0508 CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI LJE
ԉ 1289 0509 CYRILLIC SMALL LETTER KOMI LJE
Ԋ 1290 050A CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI NJE
ԋ 1291 050B CYRILLIC SMALL LETTER KOMI NJE
Ԍ 1292 050C CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI SJE
ԍ 1293 050D CYRILLIC SMALL LETTER KOMI SJE
Ԏ 1294 050E CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI TJE
ԏ 1295 050F CYRILLIC SMALL LETTER KOMI TJE
Ԕ 1300 0514 CYRILLIC CAPITAL LETTER LHA
ԕ 1301 0515 CYRILLIC SMALL LETTER LHA
Ԗ 1302 0516 CYRILLIC CAPITAL LETTER RHA
ԗ 1303 0517 CYRILLIC SMALL LETTER RHA
Ԙ 1304 0518 CYRILLIC CAPITAL LETTER YAE
ԙ 1305 0519 CYRILLIC SMALL LETTER YAE
Ԛ 1306 051A CYRILLIC CAPITAL LETTER QA
ԛ 1307 051B CYRILLIC SMALL LETTER QA
Ԝ 1308 051C CYRILLIC CAPITAL LETTER WE
ԝ 1309 051D CYRILLIC SMALL LETTER WE
Ԟ 1310 051E CYRILLIC CAPITAL LETTER ALEUT KA
ԟ 1311 051F CYRILLIC SMALL LETTER ALEUT KA
Ԡ 1312 0520 CYRILLIC CAPITAL LETTER EL WITH MIDDLE HOOK
ԡ 1313 0521 CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH MIDDLE HOOK
Ԣ 1314 0522 CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH MIDDLE HOOK
ԣ 1315 0523 CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH MIDDLE HOOK
Ԥ 1316 0524 CYRILLIC CAPITAL LETTER PE WITH DESCENDER
ԥ 1317 0525 CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH DESCENDER
Ԧ 1318 0526 CYRILLIC CAPITAL LETTER SHHA WITH DESCENDER
ԧ 1319 0527 CYRILLIC SMALL LETTER SHHA WITH DESCENDER
Ԩ 1320 0528
ԩ 1321 0529
Ԫ 1322 052A
ԫ 1323 052B
Ԭ 1324 052C
ԭ 1325 052D
Ԯ 1326 052E
ԯ 1327 052F